ผลหวยลาวvip

โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ 4 รูป

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนที่ 28 ข หน้าที่ 1 เผยแพร่ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว...