ผลบอลมุม -เวช กิจ ฉุกเฉิน เงินเดือน

"Parody Content" คอนเทนต์ล้อเลียน-เสียดสี ที่มีมาตั้งแต่กรีกโบราณ!

“Parody Content” หรือ “คอนเทนต์ล้อเลียนเสียดสี” มีความหมายตามพจนานุกรมมหาวิทยาลัยแคมบริจด์ ระบุว่า เป็นงานเขียน ดนตรี ศิลปะ สุนทรพจน์ และงานประเภทอื่น ๆ ที่สร้างขึ้นโดยจงใจเลียนแบบสไตล์ของบุคคลที่มีชื่อเสียง ได้รับความสนใจของสังคม หรือบุคคลและสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะ ทำให้มีลักษณะหรือคุณสมบัติเด่น ที่เป็นที่รู้จักจากต้นฉบับ เป็นที่สังเกตได้ชัดเจนในลักษณะที่ทำให้เกิดอารมณ์ขันคำพูดจาก...